Referat fra Generalforsamlingen 2014

Referat fra Vesterby Ejerlaug Generalforsamling April 2014 er tilgængeligt ved at følge linket.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ekstraordinær generalforsamling 2014

Hermed indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling

Torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hos Jan Christensen, Kornelhegnet 8

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Vedtægtsændringer
4. Eventuelt

På sidste års generalforsamling var der desværre ikke mødt tilstrækkeligt med medlemmer af foreningen op til at vi kunne stemme om og evt. vedtage de forelagte ændringer til vores vedtægter.

Derfor afholdes en ekstraordinær generalforsamling hvor ændringer af vores vedtægter kan vedtages med 2/3 flertal af dem der møder frem inkl. fuldmagter.

Hvis ændringerne vedtages skal de efterfølgende godkendes af kommunen.

Ovenstående er iht. vores vedtægter §7, stk. 13.

På bestyrelsens vegne
Jan Christensen

Hent denne indkaldelse som pdf fil her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2014

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i DAB’s fælleslokale, Rosenhegnet 2

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab 2013
5. Fremlæggelse af budget 2014 og 2015
6. Forslag fra medlemmerne – se note 1
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – se note 2
8. Valg af revisor – se note 3
9. Foreningens hjemmeside – www.vesterbyejerlaug.dk
10. Nyt fra GF Torstorp
11. Eventuelt

Note 1: Forslag fra medlemmerne der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den fredag d. 4. april 2014.
Sendes eller afleveres til Jan Christensen (K8) – kornelhegnet08@gmail.com

Note 2: Formand Jan Christensen (K8) er på valg. Modtager genvalg.
Næstformand Søren Roland (K12) er på valg. Modtager genvalg.

Kasserer Grethe Pedersen (K4) er ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem Lars Bak Hansen (B7) er ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem Per Bækgaard (B8) er ikke på valg.

Suppleant Troels Mortensen (K14) er på valg og modtager genvalg.
Suppleant Hans Erik Pedersen (K6) er på valg og modtager genvalg.

Note 3: Frank Clemen (B9) har meldt sig som revisor. Bestyrelsen takker for dette og håber at Frank vil fortsætte i nogle år endnu.

Der vil, som det efterhånden er blevet en god tradition, blive serveret kolde drikke til mødet, så vel mødt.

På bestyrelsens vegne

Jan Christensen

Hent denne indkaldelse som pdf fil her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev juni 2013

Så har den nye bestyrelse haft sit første møde og konstitueret sig som I kan se herunder:

Formand: Jan Christensen K8
Næstformand: Søren Roland K12
Kasserer: Grethe Pedersen K4
Medlem: Lars Bak Hansen B7
Medlem: Per Bækgaard B8
Suppleant: Troels Mortensen K14
Suppleant: Hans Erik Pedersen K6

Og vi har jo allerede taget fat på den første opgave med at svare SKAT på deres forslag om nye fradrag for forbedringer vedrørende grundværdien, som I hver især har modtaget brev om.
Der har jo været en lignende sag i Sønderby, hvor vi har en kopi af den afgørelse de fik i sin tid, så vi har noget at læne os op ad.
Men uanset resultatet af den endelige afgørelse, er det jo bedre end det vi har i dag, så det er jo glædeligt.
Vi har som aftalt svaret på vegne af os alle sammen og vores kommentarer er sendt til SKAT i dag.
Det nye fradrag SKAT har beregnet, mener vi er forkert på nogle punkter. Fradrag for vejanlæg og tilslutningsafgifter til el og varme bør ændres, og vi mener, at det samlede fradrag skal hæves fra ca. kr. 115.000 til ca. kr. 150 -165.000.
Vi må se hvad der sker fremadrettet, men vi skal nok holde Jer orienteret.

Posten som revisor er fortsat ubesat, så er der nogen der går rundt med en lille revisor i maven må I meget gerne melde Jer på banen.
Det kræver ikke meget arbejde. I princippet kun i forbindelse med aflæggelse af vores årsregnskab.
Og i år har vi kun udgifter til DONG og internt forbrug så det er til at overkomme.

Voldene er blevet beskåret på både Blommehegnet og Kornelhegnet og resultatet er blevet pænt synes vi. Endnu et tiltag der blev muligt grundet den nye serviceleder i Torstorp, Lars, som vi generelt synes gør et godt stykke arbejde.

Bestyrelsen havde jo til generalforsamlingen fremlagt forslag til ændringer af vores vedtægter, men grundet det ringe fremmøde kunne der ikke stemmes om disse ændringer. Vi vil derfor indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i løbet af efteråret så vi også kan få det på plads. Det er jo primært ændringer vedr. varmen der er tale om.

Datoen for betaling af det halvårlige kontingent er lige forfaldet og skulle nogen have glemt det kommer vores nye kasserer Grethe lige forbi og minder Jer om det. Næste betaling er den 1/12.

Vores kære nye nabo DISA har fået et køleanlæg installeret på taget som ind i mellem giver nogle mærkelige lyde fra sig. Peter B1 har en dialog i gang med dem om at få ændret det.

I marts blev det jo besluttet i Byrådet, at der skulle ske nogle støjdæmpende tiltag omkring Sydvej. Højere jordvold ved Sønderby, træhegn på toppen af volden ved Birkebakken, Vesterhegnet og en sluse på stien ved K12. Samtidig skulle hastighedensgrænsen sættes ned fra 80 km/t til 70 km/t.
Vi ved ikke hvor langt kommunen er med den praktiske planlægning og efterfølgende udførelse, men der skulle ske noget i indeværende år.

Og sidst vil vi blot ønske Jer en dejlig sommer – vi ses jo nok over hækken.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling

Husk generalforsamling torsdag D. 18 april kl. 19.00 i fælleshuset på Rosenhegnet.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Støjvolden langs vores bebyggelse

De grønne mænd i Torstorp grundejerforeningen holder de grønne områder i fin stand og dette gælder nu også det grønne område langs volden bag Blommehegnet og Kornelhegnet.

Området må derfor ikke benyttes til henkasning af haveaffald.
Det kan nemlig komme på tale at Torstorp GF fjerne det på vores regning.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

REFERAT Generalforsamling den 19. april 2012

Tåstrup, maj 2012.

REFERAT

Vedrørende ordinær Generalforsamling den 19. april 2012

I AB Vesterhegnets festlokale, Syrenhegnet 34, 2630 Taastrup

Ved generalforsamlingen var følgende parceller repræsenteret:
Blommehegnet (B) nr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12.
Kornelhegnet (K) nr. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14.
Ingen parceller var repræsenteret ved fuldmagt.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab 2011
5. Fremlæggelse af budget 2012
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad pkt. 1.

Dan Tolstrup (K5) blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og derved lovlig og beslutningsdygtig jvf. vedtægterne. Ligeledes er mere end halvdelen af foreningens medlemmer dukket op, hvilket gør det muligt at lave vedtægtsændringer.

Peter Bertelsen (B1) blev valgt som referent.

Ad pkt. 2.

Som stemmetællere blev valgt Dan Tolstrup (K5) og Kent Kølvig (K9).

Ad pkt. 3.

Formanden Thomas Iversen (B5) gennemgik beretningen, og takkede Jan (K8) og Per (B8) for arbejdet med henholdsvis støjen fra Sydvej og opløsningen af Vesterby Varmelaug. Ligeledes benyttede formanden lejligheden for at sige tak til bestyrelsen for deres arbejde i det forgangene år og et specielt tak til Peter (B1) og Jesper (K1) for de mange timer de har brugt på at få lavet varmeregnskab, således at vi har fået penge udbetalt fra Vesterby Varmelaug allerede nu.

Skattesagen vedr. Ejendomsvurderingen er der ikke kommet svar på fra skattevæsenet, men sagen følges nøje af bestyrelsen.

Jan (K8) kunne fortælle at udvalget om Sydvej ligger i dialog med kommunen da man ikke helt stoler på de trafikmålinger der er lavet på det seneste på Sydvej.

Peter (B1) kom med en status på arbejdet i GF Torstorp og kunne fortælle at der er blevet ansat en ny formand for gartnerne, og udskiftet ydereligere en medarbejder så der nu for alvor bliver taget hånd om de grønne områder GF Torstorp har ansvaret for.

Thomas (B5) redegjorde for hullerne i vejen på Kornelhegnet og lovede at bestyrelsen vil sørge for at kontakte den entreprenør som Høje-Tåstrup Fjernvarme benytter for at reparere vejen efter hul i fjernvarmerøret, således at den anden skade også kan blive udbedret til en fornuftig pris.

Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 4.

Kasserer Peter Bertelsen (B1) fremlagde regnskabet for 2011 og forklarede de enkelte større poster i regnskabet.

Gennemgangen af regnskabet gav ikke anledning til videre spørgsmål eller bemærkninger fra forsamlingen.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 5.

Budget for 2012 blev gennemgået af Jesper Høffer (K1)

Største ændring er nu at vi har opsagt administrationsaftalen med Dan-Ejendomme og derfor er budgettet laver end sidste år. Gennemgangen af budgettet gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger fra forsamlingen.
Kontingent for 2012 er fastsat til 1.185 kr. pr. husstand, der opkræves d. 1/6 2012.

Dertil kommer kontingentet til GF Torstorp på i gennemsnit pr. husstand kr. 3.960,- der opkræves d. 1/6, 1/9, 1/12 og 1/3.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 6.

Der var modtaget et forslag fra en enig bestyrelse om ændringer af foreningens vedtægter, da vi nu ikke længere er medlem af Vesterby Varmelaug da det er nedlagt. Jan (K8) havde påpeget enkelte steder som ikke var blevet rettet og generalforsamlingen blev enig om kun at behandle de ændringsforslag der ikke omhandlede Vesterby Varmelaug, da disse sidste ændringer ikke var blevet varslet tids nok. Ligeledes var det enighed om at forslag om ændring af § 7 stk. 10 udgik, da der var usikkerhed om formuleringen.

Thomas (B5) tilbød at udarbejdet nyt forslag til vedtægtsændringer inden næste generalforsamling.

På baggrund af ovenstående blev flg. vedtægtsændringer sendt til afstemning:

§ 7 stk. 2, ændres til:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem den 1. marts og den 1. maj.

Enstemmigt vedtaget.

§ 7 stk. 5, ændres til:
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved brev til hvert medlem (parcel)
med mindst 1 måneds varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og angive tid og sted for afholdelsen. Formandsberetning, regnskab og forslag til budget for det kommende år samt evt. materiale vedrørende fremsendte forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside eller fremsendes elektronisk til medlemmerne.

Enstemmigt vedtaget, dog med enighed om at ordet ”elektronisk” udgår sidst i sætningen.

§ 7 stk. 6, ændres til:
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen, vedlagt eventuelt materiale til rundsendelse.

Enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 7.

Jævnfør note 2 i indkaldelsen er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
Jesper Høffer (K1) og kasserer/sekretær Peter Bertelsen (B1) modtager genvalg.

Næstformand Ahsen Hussain (KH2), modtager ikke genvalg og der er derfor en ledig plads i bestyrelsen.

Følgende yderligere kandidater stillede op: Søren Roland (K12) og Jan Christensen (K8)

Hvert medlem kunne afgive 3 stemmer i tilstødende lokale til de 2 stemmetæller og resultatet blev:
– Jan Christensen (K8) : 16 stemmer
– Jesper Høffer (K1): 14 stemmer
– Søren Roland (K12): 11 stemmer
– Peter Bertelsen (B1): 7 stemmer

Da Søren Roland (K12) nu er bestyrelsesmedlem er der 2 ledige suppleantposter.

Grethe Pedersen (K4) og Troels Mortensen (K14) blev valgt til suppleanter.

Den samlede bestyrelse ser nu ud som følgende:

Formand: Thomas Iversen (B5)
Kasserer: Jesper Høffer (K1)
Medlem: Lars Bak Hansen (B7)
Medlem: Jan Christensen (K8)
Medlem: Søren Roland (K12)
Suppleant: Grethe Pedersen (K4)
Suppleant: Troels Mortensen (K14)

Ad pkt. 8.

Peter Bertelsen (B1) blev valgt som revisor.

Ad pkt. 9.

Løst og fast blev rundet.
Husk at du altid kan komme i kontakt med bestyrelsen på bestyrelsen@vesterbyejerlaug.dk

Referater mv. kan ses på foreningens hjemmeside. https://vesterbyejerlaug.dk/

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.

På bestyrelsens vegne, som referent

Peter Bertelsen
Blommehegnet 1

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Forår i Vesterby Ejerlaug

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Indkaldelse til generalforsamling i Vesterbyejerlaug

Vesterby, den 19. marts 2012

Generalforsamling 2012

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

I AB Vesterhegnets festlokale, Syrenhegnet 34,  Klik her for at se satellit foto.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning. Klik her for at læse den.
4. Fremlæggelse af regnskab 2011 –  Klik her for at læse det.
5. Fremlæggelse af budget 2012 – Klik her for at læse mere.
6. Forslag fra medlemmerne – se note 1
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – se note 2
8. Valg af revisor – se note 3
9. Eventuelt

Note 1: Forslag fra medlemmerne der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den torsdag d. 5. april 2011.
Sendes til bestyrelsen@vesterbyejerlaug.dk.
Forslag om vedtægtsændringer er modtaget. Se forslaget her.

Note 2: Næstformand Ahsen Hussain (KH2), modtager ikke genvalg, bestyrelsesmedlem Jesper Høffer (KH1) og kasserer/sekretær Peter Bertelsen (BH1) modtager genvalg.

Suppleanter Søren Roland (K12) modtager genvalg og Søren Karlsen (K10) modtager ikke genvalg.

Formand Thomas Iversen (BH5) er ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem Lars Bak Hansen (BH7) er ikke på valg.

Note 3: Keld Lausch (KH7) modtager ikke genvalg som revisor

Vi vil samtidig opfordre til, at alle vores medlemmer er indstillet på at deltage i det kommende arbejde i bestyrelsen i årene fremover. Så tænk over om det ikke kunne være noget for dig at deltage i.

Der vil, som det efterhånden er blevet en god tradition, blive serveret kolde drikke til mødet, så vel mødt.

Hent indkaldelsen/dagsordenen her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Varmeanlæg status

Af: Jan Christensen, K8

Lidt omkring vores nye varme anlæg

Vi kan vel starte med det positive hvilket er at vores anlæg er af den rigtige type og beskaffenhed så det er ikke deres skyld hvis der er koldt visse steder i vores boliger, det skyldes nok mere indstillingerne og det faktum at vi “mangler” noget isolering i gulve, vægge, lofter og ikke mindst vinduespartier når det nu er så koldt udenfor som det er pt.

Da alle de nye anlæg ikke er helt ens tager jeg udgangspunkt i mit eget og så må I spørge eller jeg må kigge over hvis noget af det efterfølgende virker uklart i forhold til jeres anlæg.

Der sidder 2 snavssamlere på anlægget. En forrest forneden tv. hvor det varme vand kommer ind i anlægget og en lidt inden bagved tv. for den røde ekspansionsbeholder.
Den sidstnævnte tager gulvvarmekredsen.
Begge disse af mine var meget tilstoppede med hvad der ligner små sten. Det er rester/aflejringer fra rørrene som sætter sig fast i vores anlæg. Hvis der er ikke er helt rent her vil det bevirke en dårligere udnyttelsesgrad af anlægget som kan få negativ indflydelse på komforten i huset.
Pumpen skal bruge mere energi på at pumpe vandet rundt end hvad den behøver.
De kan renses ved at lukke for nogle af de røde ventiler men hvis i ikke er 100% sikre på at gøre det selv vil jeg anbefale at I får en VVS mand til det.
Jeg ville jo ikke mene at der burde være så meget snavs i et helt nyt anlæg men dette snavs er dannet ved omlægningen af hovedforsyningen nede ved varmecentralen ved Vesterby Torv og da vi fik skiftet stikledning i november. Hvilket snavs der stammer fra hvad ved jeg ikke så jeres kan meget vel være lige så tilstoppede som vores var det eller de kan være rene. Det er ikke til at sige.

Pumpen (vores er en model 15-60-130) er rigelig stor til at pumpe vandet rundt i huset.
Det anbefales at den indstilles på nr. 3 af de 4 indstillinger der er i højre side af displayet på pumpen.
Bliver det ikke godt nok skal i bruge indstilling 4 den længst til højre på pumpen så længe det er så koldt som det er pt.
Når det bliver varmere kan I benytte indstilling 1 el 2.
Ved indstilling på 3 ligger pumpen og svinger mellem et forbrug på 13 – 43 W alt efter hvor mange m3 den skal pumpe rundt i systemet.
På indstilling 4 er det mellem 23 – 43 W og pt. ligger det nok i den høje ende pt. men på indstilling 4 kører den med et højere tryk der er ca. 50% mere end på indstilling 3.

Fremløbstemperaturen på gulvvarmen justeres på den “gammeldags” sorte reguleringsventil ca. midt på anlægget.
Vores står pt. på 2 og temperaturen som kan aflæses på et termometer øverst til venstre (med røde varmetråde i bunden) er ca. 37 grader.
Hvis I synes det er for koldt kan i jo skrue op men I må maks skrue op på 45 grader i fremløbstemperatur eller kan I risikere at jeres gulve bliver ødelagt.
Det vil jeg skønne er omkring indstilling “3” på termostaten.
Jeg kan ikke huske det præcist men jeg mener at det trægulv vi har kan tåle en overflade-temperatur på ca. 27 grader. Bliver det højere begynder det at tørre ud og gå fra hinanden og det er jo ikke så kønt.

Afkølingen (forskellen mellem den temperatur vandet har I sender ned i gulvet sammenholdt med den temperatur det har når det kommer retur) er også vigtig og bør ligge omkring 5 grader. Det kan aflæses på de to termometre der sidder tv. over pumpen på anlægget.
Den der måler returløbet sidder lige over pumpen og har sorte varmetråde i bunden og den anden er den længere oppe med de røde tråde.
Den nederste måler meget præcist da den er “indbygget” i anlægget mens den anden sidder løst udenpå så de er ikke helt så nøjagtigt men forskellen mellem disse 2 temperaturer bør altså være i omegnen af 5 grader (4-6).

Vi har allerede selv skiftet en af æggeformede tryktermostater der sidder nederst i skabet og lukker op og i for varmen til de forskellige rum og de kan også være med til at forstyrre billedet af evt. manglende varme.
Hvis I prøver at lukke helt op for termostaterne der sidder på væggene i de forskellige rum kan i efter 10-15 min se om de æggeformede følere åbner sig som de skal når I skal bruge varme og hvor meget de åbner sig.
Dem vi har har en blå krave som bliver synlig når vi lukker op for varmen men det er ikke alle der åbner sig lige meget og lukker de ikke helt op kan det være at de trænger til at blive skiftet. De skal enten være åbne eller lukkede – der er ikke noget med midt imellem eller lign. så hvis det ikke ser “rigtigt” ud bør i skifte dem.
Er man lidt ferm på fingrene og kan kende forskel på + og – kan man gøre det selv, men man skal holde tungen lige i munden.
Vi købte dem på wattoo.dk for kr. 245,- pr. styk excl. fragt.

Sluttelig skal I være opmærksomme på at jeres brugsvand ikke er for varmt eller for den sags skyld for koldt..
Det bør ligge mellem 45-50 grader.
Bliver det varmere udfældes der meget mere kalk på varmefladerne i veksleren og den kalker hurtigere til og mister effekt.
I kan måle det ved at tage et kaffekrus, stille det ned i vasken, sætte et elektronisk stegetermometer ned i og så tænde for vandet og lade det løbe nogle minutter ned i kruset.
Temperaturen på vandet reguleret med en rund, sort termostat der sidder øverst til højre og kan være lidt svær at se hvilken vej den skal drejes men tag en stige så hjælper det. Drejes den den ene vej er det plus og den anden vej er det minus.

Når der har været helt slukket for anlægget et par timer i formiddags går der jo nogle timer inden det er oppe i fulde omdrejninger igen så om ovenstående har virket finder vi nok først ud af i løbet af aftenen, men det er nok ikke blevet værre..

Nå, tror jeg fik det hele med ellers er i som sagt velkommen til at kontakte mig.

Og så glemte jeg alligevel en ting i farten..
Trykket på vandet i varmeslangerne kan aflæses på måleren på anlægget øverst til venstre.
Den skal/bør stå på omkring 1-1,25 og ikke mere..
Jeg har selv tidligere haft den opfattelse at den skulle være mellem 1,5-2,0 men det er alt rigeligt at holde den nede på omkring 1,0 da det er et lukket kredsløb.
Skulle den falde til omkring 0,5 kan man fylde lidt vand på igen men altså ikke mere end til godt 1,0

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar