Referat fra generalforsamlingen 2018

Via linket her kan referat fra Vesterby Ejerlaugs generalforsamling 2018 nu læses.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra Generalforsamlingen 2017

Via linket her kan referat fra Vesterby Ejerlaugs generalforsamling 2017 nu læses.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra Generalforsamlingen 2016

Via linket her kan referat fra Vesterby Ejerlaugs generalforsamling 2016 nu læses.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra generalforsamlingen 2015

Via linket her kan referat fra Vesterby Ejerlaugs generalforsamling 2015 nu læses.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev / Formandens beretning 2014

Hermed en årsberetning og en række korte orienteringer fra bestyrelsen i Vesterby Ejerlaug.

Generalforsamling

Der er generalforsamling i Vesterby Ejerlaug d. 21. april kl. 19.00 på Blommehegnet 7. Alle parceller på Blommehegnet og Kornelhegnet er velkomne til at sende en repræsentant.

Dagsorden med bilag er vedlagt dette nyhedsbrev, ligesom de er tilgængelige på her på siden.

På generalforsamlingen skal der bl.a. vælges bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen opfordrer alle til at overveje at påtage sig hvervet for en periode. Interesserede er velkomne til at tage fat i et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer inden generalforsamlingen for at høre hvad det indebærer.

Bemærk: Emner som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen@vesterbyejerlaug.dk senest d. 7. april.

Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2015 d. 21. april

Indkaldelse og dagsorden er i disse dage på vej rundt i postkasserne til alle.

Bemærk: Generalforsamlingen holdes på Blommehegnet 7 kl. 19.00.

Dagsorden er som følger

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning (vedlagt dagsordenen)
 3. Godkendelse af regnskab (vedlagt dagsordenen)
 4. Forslag fra bestyrelsen
  • Næste års budget og kontingent (vedlagt dagsordenen)
 5. Forslag fra medlemmerne
  • Dette punkt bortfalder hvis ingen forslag er kommet bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen
 6. Valg af formand
  • Per Bækgaard har været formand i sidste periode, men er ikke villig til atfortsætte som formand.
  • Søren Roland, som er valgt til bestyrelsen i endnu et år, er villig til at tage oversom formand for det næste år.
  • Grethe Pedersen (K4) er på valg som kasserer og er villig til genvalg for en to-årigperiode.
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Lars Bak Hansen (B4) og Per Bækgaard (B8) er på valg og er villige til genvalg for en to-årig periode.
  • De nuværende suppleanter Troels Mortensen (K14) og Hans Erik Pedersen (K6) er også på valg.
  • (Søren Roland (K12) er ikke på valg).
 8. Valg af revisor(er)
  • Bestyrelsen foreslår genvalg til Frank Clemen (B9).
 9. Eventuelt (forslag kan ikke sættes under afstemning)

Dagsorden kan også hentes som pdf fil herunder, incl. bilag og de opdaterede vedtægter for grundejerforeningen:

Udgivet i Ikke kategoriseret | 1 kommentar

Referat fra Generalforsamlingen 2014

Referat fra Vesterby Ejerlaug Generalforsamling April 2014 er tilgængeligt ved at følge linket.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ekstraordinær generalforsamling 2014

Hermed indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling

Torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hos Jan Christensen, Kornelhegnet 8

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Vedtægtsændringer
4. Eventuelt

På sidste års generalforsamling var der desværre ikke mødt tilstrækkeligt med medlemmer af foreningen op til at vi kunne stemme om og evt. vedtage de forelagte ændringer til vores vedtægter.

Derfor afholdes en ekstraordinær generalforsamling hvor ændringer af vores vedtægter kan vedtages med 2/3 flertal af dem der møder frem inkl. fuldmagter.

Hvis ændringerne vedtages skal de efterfølgende godkendes af kommunen.

Ovenstående er iht. vores vedtægter §7, stk. 13.

På bestyrelsens vegne
Jan Christensen

Hent denne indkaldelse som pdf fil her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2014

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i DAB’s fælleslokale, Rosenhegnet 2

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab 2013
5. Fremlæggelse af budget 2014 og 2015
6. Forslag fra medlemmerne – se note 1
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – se note 2
8. Valg af revisor – se note 3
9. Foreningens hjemmeside – www.vesterbyejerlaug.dk
10. Nyt fra GF Torstorp
11. Eventuelt

Note 1: Forslag fra medlemmerne der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den fredag d. 4. april 2014.
Sendes eller afleveres til Jan Christensen (K8) – kornelhegnet08@gmail.com

Note 2: Formand Jan Christensen (K8) er på valg. Modtager genvalg.
Næstformand Søren Roland (K12) er på valg. Modtager genvalg.

Kasserer Grethe Pedersen (K4) er ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem Lars Bak Hansen (B7) er ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem Per Bækgaard (B8) er ikke på valg.

Suppleant Troels Mortensen (K14) er på valg og modtager genvalg.
Suppleant Hans Erik Pedersen (K6) er på valg og modtager genvalg.

Note 3: Frank Clemen (B9) har meldt sig som revisor. Bestyrelsen takker for dette og håber at Frank vil fortsætte i nogle år endnu.

Der vil, som det efterhånden er blevet en god tradition, blive serveret kolde drikke til mødet, så vel mødt.

På bestyrelsens vegne

Jan Christensen

Hent denne indkaldelse som pdf fil her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev juni 2013

Så har den nye bestyrelse haft sit første møde og konstitueret sig som I kan se herunder:

Formand: Jan Christensen K8
Næstformand: Søren Roland K12
Kasserer: Grethe Pedersen K4
Medlem: Lars Bak Hansen B7
Medlem: Per Bækgaard B8
Suppleant: Troels Mortensen K14
Suppleant: Hans Erik Pedersen K6

Og vi har jo allerede taget fat på den første opgave med at svare SKAT på deres forslag om nye fradrag for forbedringer vedrørende grundværdien, som I hver især har modtaget brev om.
Der har jo været en lignende sag i Sønderby, hvor vi har en kopi af den afgørelse de fik i sin tid, så vi har noget at læne os op ad.
Men uanset resultatet af den endelige afgørelse, er det jo bedre end det vi har i dag, så det er jo glædeligt.
Vi har som aftalt svaret på vegne af os alle sammen og vores kommentarer er sendt til SKAT i dag.
Det nye fradrag SKAT har beregnet, mener vi er forkert på nogle punkter. Fradrag for vejanlæg og tilslutningsafgifter til el og varme bør ændres, og vi mener, at det samlede fradrag skal hæves fra ca. kr. 115.000 til ca. kr. 150 -165.000.
Vi må se hvad der sker fremadrettet, men vi skal nok holde Jer orienteret.

Posten som revisor er fortsat ubesat, så er der nogen der går rundt med en lille revisor i maven må I meget gerne melde Jer på banen.
Det kræver ikke meget arbejde. I princippet kun i forbindelse med aflæggelse af vores årsregnskab.
Og i år har vi kun udgifter til DONG og internt forbrug så det er til at overkomme.

Voldene er blevet beskåret på både Blommehegnet og Kornelhegnet og resultatet er blevet pænt synes vi. Endnu et tiltag der blev muligt grundet den nye serviceleder i Torstorp, Lars, som vi generelt synes gør et godt stykke arbejde.

Bestyrelsen havde jo til generalforsamlingen fremlagt forslag til ændringer af vores vedtægter, men grundet det ringe fremmøde kunne der ikke stemmes om disse ændringer. Vi vil derfor indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i løbet af efteråret så vi også kan få det på plads. Det er jo primært ændringer vedr. varmen der er tale om.

Datoen for betaling af det halvårlige kontingent er lige forfaldet og skulle nogen have glemt det kommer vores nye kasserer Grethe lige forbi og minder Jer om det. Næste betaling er den 1/12.

Vores kære nye nabo DISA har fået et køleanlæg installeret på taget som ind i mellem giver nogle mærkelige lyde fra sig. Peter B1 har en dialog i gang med dem om at få ændret det.

I marts blev det jo besluttet i Byrådet, at der skulle ske nogle støjdæmpende tiltag omkring Sydvej. Højere jordvold ved Sønderby, træhegn på toppen af volden ved Birkebakken, Vesterhegnet og en sluse på stien ved K12. Samtidig skulle hastighedensgrænsen sættes ned fra 80 km/t til 70 km/t.
Vi ved ikke hvor langt kommunen er med den praktiske planlægning og efterfølgende udførelse, men der skulle ske noget i indeværende år.

Og sidst vil vi blot ønske Jer en dejlig sommer – vi ses jo nok over hækken.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar