REFERAT Generalforsamling den 19. april 2012

Tåstrup, maj 2012.

REFERAT

Vedrørende ordinær Generalforsamling den 19. april 2012

I AB Vesterhegnets festlokale, Syrenhegnet 34, 2630 Taastrup

Ved generalforsamlingen var følgende parceller repræsenteret:
Blommehegnet (B) nr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12.
Kornelhegnet (K) nr. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14.
Ingen parceller var repræsenteret ved fuldmagt.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab 2011
5. Fremlæggelse af budget 2012
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad pkt. 1.

Dan Tolstrup (K5) blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og derved lovlig og beslutningsdygtig jvf. vedtægterne. Ligeledes er mere end halvdelen af foreningens medlemmer dukket op, hvilket gør det muligt at lave vedtægtsændringer.

Peter Bertelsen (B1) blev valgt som referent.

Ad pkt. 2.

Som stemmetællere blev valgt Dan Tolstrup (K5) og Kent Kølvig (K9).

Ad pkt. 3.

Formanden Thomas Iversen (B5) gennemgik beretningen, og takkede Jan (K8) og Per (B8) for arbejdet med henholdsvis støjen fra Sydvej og opløsningen af Vesterby Varmelaug. Ligeledes benyttede formanden lejligheden for at sige tak til bestyrelsen for deres arbejde i det forgangene år og et specielt tak til Peter (B1) og Jesper (K1) for de mange timer de har brugt på at få lavet varmeregnskab, således at vi har fået penge udbetalt fra Vesterby Varmelaug allerede nu.

Skattesagen vedr. Ejendomsvurderingen er der ikke kommet svar på fra skattevæsenet, men sagen følges nøje af bestyrelsen.

Jan (K8) kunne fortælle at udvalget om Sydvej ligger i dialog med kommunen da man ikke helt stoler på de trafikmålinger der er lavet på det seneste på Sydvej.

Peter (B1) kom med en status på arbejdet i GF Torstorp og kunne fortælle at der er blevet ansat en ny formand for gartnerne, og udskiftet ydereligere en medarbejder så der nu for alvor bliver taget hånd om de grønne områder GF Torstorp har ansvaret for.

Thomas (B5) redegjorde for hullerne i vejen på Kornelhegnet og lovede at bestyrelsen vil sørge for at kontakte den entreprenør som Høje-Tåstrup Fjernvarme benytter for at reparere vejen efter hul i fjernvarmerøret, således at den anden skade også kan blive udbedret til en fornuftig pris.

Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 4.

Kasserer Peter Bertelsen (B1) fremlagde regnskabet for 2011 og forklarede de enkelte større poster i regnskabet.

Gennemgangen af regnskabet gav ikke anledning til videre spørgsmål eller bemærkninger fra forsamlingen.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 5.

Budget for 2012 blev gennemgået af Jesper Høffer (K1)

Største ændring er nu at vi har opsagt administrationsaftalen med Dan-Ejendomme og derfor er budgettet laver end sidste år. Gennemgangen af budgettet gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger fra forsamlingen.
Kontingent for 2012 er fastsat til 1.185 kr. pr. husstand, der opkræves d. 1/6 2012.

Dertil kommer kontingentet til GF Torstorp på i gennemsnit pr. husstand kr. 3.960,- der opkræves d. 1/6, 1/9, 1/12 og 1/3.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 6.

Der var modtaget et forslag fra en enig bestyrelse om ændringer af foreningens vedtægter, da vi nu ikke længere er medlem af Vesterby Varmelaug da det er nedlagt. Jan (K8) havde påpeget enkelte steder som ikke var blevet rettet og generalforsamlingen blev enig om kun at behandle de ændringsforslag der ikke omhandlede Vesterby Varmelaug, da disse sidste ændringer ikke var blevet varslet tids nok. Ligeledes var det enighed om at forslag om ændring af § 7 stk. 10 udgik, da der var usikkerhed om formuleringen.

Thomas (B5) tilbød at udarbejdet nyt forslag til vedtægtsændringer inden næste generalforsamling.

På baggrund af ovenstående blev flg. vedtægtsændringer sendt til afstemning:

§ 7 stk. 2, ændres til:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem den 1. marts og den 1. maj.

Enstemmigt vedtaget.

§ 7 stk. 5, ændres til:
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved brev til hvert medlem (parcel)
med mindst 1 måneds varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og angive tid og sted for afholdelsen. Formandsberetning, regnskab og forslag til budget for det kommende år samt evt. materiale vedrørende fremsendte forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside eller fremsendes elektronisk til medlemmerne.

Enstemmigt vedtaget, dog med enighed om at ordet ”elektronisk” udgår sidst i sætningen.

§ 7 stk. 6, ændres til:
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen, vedlagt eventuelt materiale til rundsendelse.

Enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 7.

Jævnfør note 2 i indkaldelsen er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
Jesper Høffer (K1) og kasserer/sekretær Peter Bertelsen (B1) modtager genvalg.

Næstformand Ahsen Hussain (KH2), modtager ikke genvalg og der er derfor en ledig plads i bestyrelsen.

Følgende yderligere kandidater stillede op: Søren Roland (K12) og Jan Christensen (K8)

Hvert medlem kunne afgive 3 stemmer i tilstødende lokale til de 2 stemmetæller og resultatet blev:
– Jan Christensen (K8) : 16 stemmer
– Jesper Høffer (K1): 14 stemmer
– Søren Roland (K12): 11 stemmer
– Peter Bertelsen (B1): 7 stemmer

Da Søren Roland (K12) nu er bestyrelsesmedlem er der 2 ledige suppleantposter.

Grethe Pedersen (K4) og Troels Mortensen (K14) blev valgt til suppleanter.

Den samlede bestyrelse ser nu ud som følgende:

Formand: Thomas Iversen (B5)
Kasserer: Jesper Høffer (K1)
Medlem: Lars Bak Hansen (B7)
Medlem: Jan Christensen (K8)
Medlem: Søren Roland (K12)
Suppleant: Grethe Pedersen (K4)
Suppleant: Troels Mortensen (K14)

Ad pkt. 8.

Peter Bertelsen (B1) blev valgt som revisor.

Ad pkt. 9.

Løst og fast blev rundet.
Husk at du altid kan komme i kontakt med bestyrelsen på bestyrelsen@vesterbyejerlaug.dk

Referater mv. kan ses på foreningens hjemmeside. https://vesterbyejerlaug.dk/

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.

På bestyrelsens vegne, som referent

Peter Bertelsen
Blommehegnet 1

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.